ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
تحلیل بنیادی
اطلاعات ناشر تحلیل
Alternate Text
آرین یحیی پور
امتیاز این تحلیل : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این تحلیل امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی تحلیل های بنیادی به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این تحلیل با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
تحلیل تکنیکال شرکت فولاد خوزستان که بزرگترین عر ضه کننده مح صولات نیمه نهائی فولادي (ا سلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشـور و یکی از بنگاه هاي پیشـروي اقتصـادي اسـت که در عرصـه هاي ملی و منطقه اي حضـوري فعال دارد. این شـرکت با وسـعت 8/3 کیلومتر مربع، در مجاورت شــهر اهواز، مرکز اسـتان خوزسـتان در جنوب غربی کشـور، واقع شــده اس ـت. فولاد خوزســـتان اولین مجتمع تول ید آهن و فولاد کشـــور به روش احیاء مســـتقیم و کوره قوس الکتریکی اســـت

تحلیل شرکت فولاد خوزستان و معرفی این شرکت

شرکت فولاد خوز ستان بزرگترین عر ضه کننده مح صولات نیمه نهائی فولادي (ا سلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشـور و یکی از بنگاه هاي پیشـروي اقتصـادي اسـت که در عرصـههاي ملی و منطقهاي حضـوري فعال دارد. این شـرکت با وسـعت 8/3 کیلومتر مربع، در مجاورت شــهر اهواز، مرکز اسـتان خوزسـتان در جنوب غربی کشـور، واقع شــده اس ـت. فولاد خوزســـتان اولین مجتمع تول ید آهن و فولاد کشـــور به روش احیاء مســـتقیم و کوره قوس الکتریکی اســـت که در تاریخ 1366/11/13 تحت شماره 68889 در اداره ثبت تهران به ثبت ر سیده و در 12 فروردین سال 1368 افتتاح شده ا ست. نام این شرکت در تاریخ 1371/04/06 به صنایع فولاد اهواز و سپس در تاریخ 1374/09/02 به شرکت فولاد خوز ستان تغییر یافته است. طی قریب سه دهه تلاش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، فولاد خوزستان طرح هاي توسعه را در فاز اول از ظرفیت اولیه 1.5 تا 2.4 میلیون تن و در فاز دوم تا 3.2 میلیون تن و هم اکنون بالغ بر 3.8 میلیون تن را محقق ســاخته اســت.

سهامداران شرکت فولاد خوزستان

ترکیب سهامداران شرکت در آخر اسفند ماه به شرح زیر می باشد:

تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان

تغییرات سرمایه در تحلیل فولاد خوزستان

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1.000.000 ریال ( شامل تعداد 100 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریـال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 19.049 میلیارد ریال (شامل تعداد 19.048.697.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است.

سرمایه گذاری توسط تحلیل فولاد خوزستان

اطلاعات مالی گذشته :

اطلاعات مالی فولاد خوزستان در تحلیل بورسی

عمده محصول تولیدی شرکت شمش بلوم و بیلت و اسلب می باشد.روند تولید تقریبا با ثبات می باشد .

مقدار فروش در فولاد خوزستان و تحلیل این شرکت

مقدار فروش شرکت نیز روندی با ثباتی را طی می کند.

تحلیل فولاد خوزستان

رشد مبلغ فروش عمدتا به جهت رشد نرخ فروش می باشد .

نرخ فروش تحلیل بنیادی فولاد خوزستان

نرخ فروش شرکت تابعی از نرخ جهانی بیلت و اسلب و نرخ دلار می باشد.

 

مفروضات تحلیل :

تحلیل فولاد خوزستان در بورس

با توجه به مفروضات ذکر شده درجدول بالا شرکت برای سال 99 شرکت قادر است 450 تومان سود به ازای هر سهم محقق کند .

قابل ذکر است نرخ الکترود تا حدود 4000 دلار کاهش پیدا کرده است که این کاهش در تحلیل فوق لحاظ نشده است .

  

پیش بینی کارشناسی :

تحلیل امروز فولاد خوزستان برای بورس

تحلیل حساسیت:

جدول فوق تحلیل حساسیت سودآوری سال 99 را با توجه به دو متغیر نرخ شمش فولاد و نرخ دلار نشان می دهد .

تحلیل فولاد خوزستان یوو بورس